Personoplysninger

Informationsmeddelelse om behandling af personoplysninger

Denne informationsmeddelelse har i overensstemmelse med artikel 13 i EU-forordning 2016/679 (GDPR) til formål at oplyse brugeren af websiden om de formål, som vi indsamler personoplysninger til, hvorfor vi indsamler dem og måden, hvorpå brugerne kan opdatere, administrere, eksportere og slette sine personlige oplysninger.

Vores mål er at levere alle nødvendige informationer, så brugerne kan navigere tydeligt og sikkert på websiden. Det er derfor vigtigt at læse indholdet omhyggeligt, og hvis man ikke er enig i indholdet, bedes man som bruger stoppe med at navigere på websiden.

For at kunne levere disse serviceydelser har vi brug for at indsamle visse personlige oplysninger, også ved hjælp af automatiserede værktøjer, som beskrives herunder.

Dataansvarlig

Den ansvarlige for de indsamlede personoplysninger er Siset S.P.A., med hjemsted i Via Altinate 62, 35121 Padova, momsnr. 00458810280, e-mail privacy@santangelo.it tlf. +390498246401, ved tegningsberettiget pro tempore.

Typen af indsamlede personoplysninger

Igennem websiden indsamler vi diverse af brugerens personlige oplysninger, som kan identificere brugeren, såsom navn/adresse og/eller oplysninger til udførelse af betaling. Vi indsamler særligt følgende personlige oplysninger:

 • Navigationsdata: informationer, som registreres af vores IT-systemer under brugerens navigation og leveringsaktivitet for serviceydelser. For mere information om typen af indsamlede oplysninger bedes brugeren læse også informationsmeddelelsen vedrørende Cookies.
  Følgende oplysninger er indbefattet:

  • informationer vedrørende internet kommunikationsprotokoller, IP-adresser og adgangslog til IT-systemerne
  • data vedrørende navigation og tidligere besøgte websider
  • data fra den browser, som brugeren anvender
 • Oplysninger, som frivilligt og direkte gives af brugeren: Med registrering eller brug af serviceydelserne på websiden meddeler brugeren frivilligt sine personlige oplysninger.
  Følgende oplysninger er indbefattet:

  • personoplysninger (fx.: navn, efternavn, adresse, cpr-nummer)
  • kommunikationsdata (fx.: telefonnummer, e-mail adresse)
  • betalingsoplysninger (fx.: betalingsmetode)
  • data indbefattet i dokumenter sendt af brugeren (fx.: pas osv.)
 • Oplysninger om tredjepart, som frivilligt gives af brugeren: Brugeren kan også frivilligt give oplysninger om tredjepart, som ikke har noget forhold til den dataansvarlige, for eksempel ved at uploade indhold på websiden. Se herunder for beskrivelse af denne type oplysninger.
  Følgende oplysninger er indbefattet:

  • identifikationsoplysninger om tredjepart (fx.: navn på personer, der tager ophold med brugeren osv.)
  • betalingsoplysninger for tredjepart
  • data indbefattet i dokumenter sendt af brugeren (fx.: teknisk dokumentation)

Hvis brugeren oplyser den dataansvarlige om indholdet vedrørende tredjepart, erklærer de at have indsamlet det nødvendige samtykke til behandling af de personlige oplysninger, og videregivelsen af samme til den dataansvarlige.

Formålet med behandlingen

De indsamlede personoplysninger via websiden behandles af den dataansvarlige for at:

 • gøre det muligt for brugerne at anvende websiden og serviceydelserne, der tilbydes igennem websiden
 • indhente og bekræfte bookinger og ekstra serviceydelser og levere de anmodede serviceydelser
 • opfylde forpligtelsen i “Sammenfattet lov om offentlig sikkerhed” (artikel 109 R.D. 18.6.1931 nr. 773), som forpligter til at give meddelelse til politiet med henblik på den offentlige sikkerhed om kundernes personoplysninger, som foreskrevet af Indenrigsministeriet (Dekret 7. januar 2013)
 • opfylde de gældende administrative, regnskabsmæssige og skattemæssige forpligtelser
 • fremskynde registreringsproceduren i tilfælde af flere ophold hos vores feriecenter
 • give information om opholdet på campingpladsen (post, meddelelser, besøg og telefonopkald)
 • statistiske analyser og markedsanalyser
 • administrere adgangen til eventuelle reserverede områder
 • sende meddelelser til brugerne og/eller kommunikere med dem i tilfælde af anmodning om teknisk assistance og/eller information

Herudover kan vi med brugernes samtykke:

 • sende informationer og opdateringer om tilbud og begivenheder knyttet til vores aktivitet igennem fremsendelse af informationsmateriale og reklamemateriale
 • udføre direkte salg af vores serviceydelser og indholdet på websiden.

Obligatorisk videregivelse af oplysninger

Brugerne kan selv vælge, om de vil videregive deres personoplysninger. Hvis personoplysningerne ikke videregives, kan det dog medføre, at de anmodede serviceydelser ikke kan leveres og/eller at den dataansvarlige ikke kan opfylde de kontraktmæssige forpligtelser (fx. hvis der ikke gives betalingsoplysninger).

Under alle omstændigheder skal personoplysningerne altid gives, hvis de er nødvendige for at kunne opfylde en lovmæssig forpligtelse (fx. ved fremsendelse i medfør af Sammenfattet lov om offentlig sikkerhed, opfyldelse af betalingsforpligtelser osv.).

Det juridiske grundlag for behandlingen

Den dataansvarlige udfører behandlingen af de personlige oplysninger, som foreskrevet i artikel 6 i forordning 679/2016, og særligt efter indhentning af brugerens samtykke.

Den dataansvarlige kan under alle omstændigheder behandle brugerens personoplysninger uden samtykke i følgende tilfælde:

 • hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på dennes anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt
 • hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er pålagt
 • hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte brugerens eller en anden fysisk persons vitale interesser
 • hvis behandlingen er nødvendig for at udføre offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
 • hvis behandlingen er nødvendig for at følge den dataansvarliges eller tredjeparts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor, særligt hvis den registrerede er mindreårig.

Metoden til behandling

Behandlingen er personoplysninger udføres af autoriserede personer (fx ansatte og samarbejdspartnere) på vores adresse både i papirformat og i elektronisk/telematisk format med logikker, der er tæt knyttet til formålet anført i privatlivspolitikken, og under alle omstændigheder under overholdelse af de foreskrevne foranstaltninger i forordning 679/2016 til sikring og fortrolig opbevaring af oplysningerne, samt overholdelse af brugernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og deres værdighed.

IT-systemerne og IT-programmerne er konfigureret med henblik på at reducere brugen af personoplysninger og identifikationsoplysninger til et minimum, således at de ikke længere behandles, når formålet i de enkelte tilfælde kan nås ved hjælp af hhv. anonyme oplysninger eller passende metoder, der gør det muligt at identificere den registrerede, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi garanterer personoplysningernes sikkerhed igennem backup-systemer og data recovery.

Behandlingens varighed

Personoplysningerne opbevares i det nødvendige tidsrum for levering af serviceydelserne (fx. indtil kundekontoen slettes fra websiden) og/eller samtykket tilbagekaldes og/eller indtil det indlæste indhold er tilgængeligt på websiden.

Hvis samtykket tilbagekaldes og/eller når fristen for serviceydelserne er ophørt, opbevares personoplysningerne i et tidsrum fastsat ved lov til opfyldelse af for eksempel civile og skattemæssige forpligtelser, og under alle omstændigheder i et tidsrum på ikke under 10 år.

Overførsel af personoplysninger til udlandet

For at forbedre de tilbudte serviceydelser kan vi overføre brugerens personoplysninger til andre europæiske medlemsstater, for eksempel i tilfælde af brug af Cloud-systemer.

Hvis leveringen af de anmodede serviceydelser, eller på grund af tekniske og/eller operative årsager, kræver, at det er nødvendigt at benytte partnere, der har hjemsted uden for EU, eller det bliver nødvendigt at overføre nogle indsamlede oplysninger til IT-systemer og serviceydelser i en cloud, som er placeret uden for EU, reguleres behandlingen i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel V i forordning 679/2016 og autoriseres ud fra specifikke afgørelser i EU.

Deling af personoplysninger

Brugerens personoplysninger kan ud over at blive videregivet til ansatte og/eller samarbejdspartnere, der er autoriseret til behandling af personoplysningerne, også blive videregivet til:

 • enheder, som det er nødvendigt at samarbejde med for at kunne levere serviceydelserne, blandt andet:
  • enheder, hvor videregivelsen er nødvendigt for at kunne levere de anmodede serviceydelser
  • enheder, der er udpeget til at udføre tekniske aktiviteter
  • andre ansatte og/eller samarbejdspartnere, som er autoriseret til behandling af personoplysningerne
 • enheder, som vi benytter os af til fremsendelse af salgsmeddelelser
 • professionelle firmaer, der tilbyder assistance og rådgivning inden for regnskab, administration, jura, skat, økonomi
 • retlige myndigheder med henblik på bekæmpelse af lovovertrædelser og kontrol.

Brugernes personoplysninger udbredes aldrig til andre.

De registreredes rettigheder

Alle brugere og/eller registrerede i forbindelse med behandlingen kan til enhver tid udøve rettighederne foreskrevet i artikel 15-22 i forordning 679/2016, og navnlig er det muligt at:

 • tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysningerne, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på samtykke
 • få oplyst, om den dataansvarlige opbevarer og/eller behandler personoplysningerne og få fuld adgang til oplysningerne i form af en kopi (artikel 15 Ret til indsigt)
 • anmode om berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger (artikel 16 Ret til berigtigelse)
 • anmode om sletning af personoplysninger, som den dataansvarlige har i sin besiddelse, hvis der forelægger en af begrundelserne foreskrevet i forordning 679/2016 (Ret til sletning, 17)
 • anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen til kun visse personoplysninger i de foreskrevne tilfælde (artikel 18 Ret til begrænsning af behandling)
 • anmode om og modtage ens personoplysninger, som er blevet behandlet af den dataansvarlige, i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller bede om overførsel til en anden dataansvarlig uden hindring i de foreskrevne tilfælde (artikel 20 Ret til dataportabilitet)
 • gøre indsigelse helt eller delvist mod behandlingen af personoplysningerne med det formål at fremsende salgsmateriale og/eller tilbud, samt den eventuelt tilknyttede profileringsaktivitet (artikel 21 Ret til indsigelse)

De registrerede kan udøve disse rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige på adresserne angivet øverst.

Herudover har den registrerede altid ret til at indgive klage til tilsynsmyndighederne for beskyttelse af personoplysninger i medfør af artikel 77 i forordning 679/2016

Andet

Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet i denne informationsmeddelelse om behandling af personoplysninger til enhver tid ved at give meddelelse herom på normal vis og under alle omstændigheder ved offentliggørelse på websiden.

Medmindre andet anføres, træder ændringerne i kraft fra øjeblikket for offentliggørelsen af opdateringen.

Den officielle version af denne informationsmeddelelse om behandling af personoplysninger er den italienske udgave.