Informatief schrijven over de verwerking van persoonsgegevens krachtens artikel 13 van het Wetboek inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wetsbesluit 196/03)

Geachte gebruiker,

krachtens artikel 13 van het Italiaans Wetboek inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wetbesluit 196/03) verstrekken wij u hierna de informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens die door Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. uitgevoerd zal worden voor het verstrekken van de gevraagde diensten.

1) De persoonsgegevens, die tijdens de aanmeldingsfase door u verstrekt zijn om gebruik te maken van de diensten van Sant’Angelo Village/Siset S.p.A., of die daarna tijdens het gebruik van deze diensten zelf ingewonnen zijn, zullen verwerkt worden voor de doeleinden Comunicatie en/of Contactering door Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. met de ondertekenaars van de dienst.

De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door Sant’Angelo Village/Siset S.p.A verwerkt worden met informatica- en telematica-instrumenten en papier.

De gegevens die in de gegevensbank zitten, zullen niet aan derden meegedeeld of verspreid worden maar kunnen gebruikt worden door werknemers van de kantoren van Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. (waaronder kredietvorderingen, wettelijke doeleinden, customer care) die tot opdracht hebben genoemde doeleinden na te streven.

In naleving van de heersende wettelijke bepalingen, krachtens Italiaans Wetsbesluit 196/03 en latere wijzigingen, worden de gegevens met betrekking tot het telematische verkeer (gegevens m.b.t. de plaats en de verbinding met Internet – de zgn. logbestanden ) bewaard gedurende zes (6) maanden met het doel facturering of aanspraak op betaling (in het geval van betaalde dienstverlening) mogelijk te maken, zoals voorgeschreven wordt door artikel 123 van genoemd Italiaans Wetsbesluit 196/03 en latere wijzigingen. De periode gaat in op de vervaldatum van de factuur.

Het verstrekken van uw gegevens is verplicht voor het nastreven van voornoemde doeleinden. Het niet of gedeeltelijk of onjuist verstrekken van de gegevens kan tot gevolg hebben dat het onmogelijk is u de gevraagde diensten te verstrekken.

2) Uw persoonsgegevens zullen, na uw uitdrukkelijke toestemming, en tot herroeping, rechtsteeks of via derden verwerkt worden – ook via een of meer communicatietechnieken op afstand (e-mail, telefoon, geautomatiseerde belsystemen zonder tussenkomst van een operator, of fax) – en dit niet alleen voor de doeleinden waarnaar bij punt 1) van dit informatief schrijven verwezen wordt, maar ook voor de doeleinden die niet strikt met de verstrekking van de gevraagde diensten verband houden, dus ook voor:

a) eventuele aanstelling bij geassocieerde ontvangststructuren

b) verzending, ook via SMS, e-mail en/of telefoonkanalen, van reclame- en informatiemateriaal en commerciële informatie;

c) activiteiten die verband houden met directe en indirecte verkoop en plaatsing, via verschillende verkoopkanalen

d) interactieve commerciële mededelingen;

e) metingen van de mate van tevredenheid van de klantenkring over de kwaliteit van de verstrekte diensten (ook via derden);

f) reclame-initiatieven voor producten en/of diensten van andere bedrijven;

g) statistische en marktstudies en -onderzoeken.

De toestemming voor de verwerking en de doeleinden waarnaar verwezen wordt bij punt 2) is niet verplicht. Bij een eventuele weigering zullen Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. uw gegevens alleen behandelen voor de doeleinden die aangeduid worden bij punt 1).

De gegevensverwerkingen waarnaar verwezen wordt door punten 1) en 2) kunnen uitgevoerd worden met gebruik van papier dan wel informatica- en/of telematica-instrumenten en hoe dan ook met gebruik van dergelijke wijzen en procedures dat conformiteit met de heersende wettelijke bepalingen op dat gebied gegarandeerd wordt.

Binnen Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden door de werknemers van de functies Customer Care, Commercie, Marketing, Facturering en Technologieën. Deze werknemers, die onder rechtstreekse leiding van het “Verantwoordelijke Hoofd Gegevensverwerking” staan, zijn belast met de gegevensverwerking en hebben in dat kader adequate werkinstructies ontvangen.

Behalve de werknemers van Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. kunnen enkele verwerkingsprocedures van uw persoonsgegevens ook uitgevoerd worden door derden, met vestiging in Italië of het buitenland, aan wie Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. dergelijke activiteiten (of een deel daarvan) toevertrouwt in functie van voornoemde verstrekking van diensten. In dat geval zullen genoemde subjecten handelen in de hoedanigheid van autonome Titelhouders en zullen benoemd worden tot Verantwoordelijk Hoofd of met gegevensverwerking Belaste Werknemers. De Verantwoordelijke Hoofden of Belaste Werknemers die eventueel daarvoor benoemd worden, zullen adequate werkinstructies ontvangen met speciale verwijzing naar het gebruik van minimale veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben om de vertrouwelijke aard en de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. Genoemde derde subjecten maken voornamelijk deel uit van de volgende categorieën: Bedrijven voor kredietvordering, Bedrijven die gegevens voor de factuering verwerken, Bedrijven belast met de afdruk en de verzending van facturen aan de klanten, Consulentiebedrijven, Bedrijven die krediet overdragen, Bedrijven die telemarketingactiviteiten verrichten en call center zijn, Agenten en Zaakbezorgers, Franchisenemers.

De titelhouders van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

Sant’Angelo Village/Siset S.p.A.

U kunt in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens rechtstreeks en op ieder moment de rechten uitoefenen waarnaar verwezen wordt door art. 7 Italiaans Wetboek, die wij hier voor het gemak vermelden, door te schijven naar:

Sant’Angelo Village/Siset S.p.A.
Via Altinate 62
35121 Padua
Italië

“Artikel 7 Recht op toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten”

1.De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, ook als deze nog niet geregistreerd zijn, en om daarover een begrijpelijke mededeling te ontvangen.

2.De belanghebbende heeft het recht om de volgende aanduidingen te krijgen:

a) de herkomst van de persoonsgegevens;

b) de doeleinden en de modaliteiten van de verwerking;

c) de logica die toegepast wordt als de verwerking plaatsvindt met behulp van elektronische instrumenten;

d) de identificatiegegevens van de titelhouder, de verantwoordelijke hoofden en de vertegenwoordiger die aangesteld is op het grondgebied van de Italiaanse Staat, waar dit beoogd wordt;

e) de subjecten of de categorieën van subjecten aan wie de persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden of die daar kennis van kunnen krijgen in de hoedanigheid van vertegenwoorder die aangesteld is op het grondgebied van de Italiaanse Staat, verantwoordelijke hoofden of belaste werknemers.

3.De belanghebbende heeft het recht tot verkrijging van:

a) bijwerking, rectificatie of, wanneer hij daar belang bij heeft, aanvulling van de gegevens;

b) wissen, omzetting in anonieme vorm of blokkering van de gegevens die in overtreding van de wet verwerkt zijn, met inbegrip van die, die niet bewaard hoeven te worden voor de doeleinden waarvoor de gegevens ingewonnen of later verwerkt werden;

c) het certificaat waarin vermeld wordt dat de handelingen, waarnaar verwezen wordt bij de vorige letters a) en b), en ook de inhoud ervan, ter kennis gebracht zijn van degenen aan wie de gegevens meegedeeld of verspreid werden, met uitzondering van het geval waarin dergelijke plichtpleging onmogelijk blijkt te zijn of een gebruik van middelen impliceert dat duidelijk niet in verhouding staat tot de inachtneming van het beschermde recht.

4. De belanghebbende heeft het recht om geheel of gedeeltelijk verweer te bieden:

a) op grond van legitieme redenen, tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, ook als deze verband houden met het doel van de inwinning van deze gegevens;

b) tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, met het doel hem reclamemateriaal of materiaal voor de directe verkoop toe te zenden of voor het uitvoeren van martkonderzoek of het verstrekken van commerciële mededelingen.

“De uitoefening van bovenstaande rechten kan alleen rechtstreeks plaatsvinden, dan wel door fysieke personen of verenigingen een machtiging of volmacht daartoe schriftelijk toe te kennen.”

Toestemming verwerking persoonlijke gegevens12/09/2015 10:18:00SantAngelo Village